ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN THE ROAD SYMPOSIUM

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: The Road Symposium
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Afnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: stichting Academic Business Club.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon.
 2. De Afnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende ticket formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de betaling van het ticket volledig is voldaan. 
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Afnemer persoonlijk. 
 4. Het is de Afnemer niet toegestaan om zijn ticket over te dragen aan een derde. 
 5. Indien de Afnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt de betaalde ticketprijs niet gerestitueerd. Annulering van een ticket is niet mogelijk.
 6. Indien de Academic Business Club een gegrond vermoeden heeft dat het om een frauduleuze betaling gaat, behoudt zij zich het recht voor om de betaling ongedaan te maken en te retourneren. De Academic Business Club zal de Afnemer hiervan op de hoogte stellen middels een email welke verstuurd zal worden naar het door Afnemer bij Paylogic geregistreerde email adres.
 7. Het Evenement kent verschillende distributiekanalen (verkoopkanalen), hiertoe behoren
  1. Online verkoop: de verkoop via de website van de Organisator.
  2. Deurverkoop: verkoop bij de Locatie vanaf de start van het evenement. Hierbij gaat de Afnemer bij aanschaf van een Ticket akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid 

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Afnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Afnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Afnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Afnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Afnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Afnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locatie. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locatie prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locatie of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.
 6. Academic Business Club kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Afnemer voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
 7. Indien en voor zover Academic Business club tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, kan de Afnemer daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
 8. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Academic Business Club verlangd kan worden.
 9. Academic Business Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Afnemer door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

Artikel 4 Gedragsregels

 1. De Afnemer zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de Locatiehouder geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Paylogic de Tickets levert.
 2. De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Afnemer voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
 3. De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

Artikel 5 Portretrecht 

 1. Afnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Afnemer zichtbaar is.

Artikel 6 Persoonsgegevens 

 1. De door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Afnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Afnemer. Het is de Afnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 2. Het is mogelijk dat tickets gepersonaliseerd moeten worden voordat afnemer ze ontvangt, dit houdt in dat de afnemer tijdens het bestellen van tickets de naam en mogelijke verdere informatie van de bezoekers op moet geven. De bezoeker kan het evenement alleen betreden als de naam klopt en bezoeker beschikt over geldige legitimatie. Doorverkoop wordt hiermee beperkt.